Všeobecné podmienky používania týchto internetových stránok, zásady ochrany súkromia a používanie súborov „cookies“

Vitajte na stránkach spoločnosti Asahi CE & Europe Services s.r.o.. Internetové stránky na doméne pilsner-urquell.sk (ďalej len „Internetové stránky“) prevádzkuje spoločnosť Asahi CE & Europe Services s.r.o., IČ: 056 29 152, so sídlom Ovocný trh 8, 11000 Praha, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri, vedenom na Mestskom súde v Prahe, sp. zn. C 267700 (ďalej len „Spoločnosť“). Akékoľvek odkazy na „naše“, „nás“ alebo „my“ sú odkazy na Spoločnosť.

1. Podmienky užívania

Všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich, je majetkom spoločnosti Pivovary Topvar, a.s.. Všetky práva sú vyhradené.

Vstupom na tieto stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami ako aj so Zásadami ochrany súkromia a používaním súborov „cookies“ (ďalej tiež len ako „Podmienky“). Spoločnosť ponúka tento web, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke, pre vás, užívateľov, prístupný ihneď po prijatí všetkých podmienok, postupov a upozornení tu uvedených. Pokračovaním v používaní týchto stránok vyjadrujete svoj súhlas s Podmienkami ako aj informáciami o autorských právach.

AK S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TIETO STRÁNKY, ANI SI Z TÝCHTO STRÁNOK NESŤAHUJTE ŽIADNE SÚBORY.

2. Minimálny vek

Do niektorých sekcií Internetových Stránok nemáte mať v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky prístup, pokiaľ ste mladší ako 18 rokov alebo ste pod hranicou zákonného minimálneho veku pre kúpu alkoholu v danej krajine, provincii, štáte alebo na území, z ktorého si Internetové Stránky prehliadate. Pokiaľ spadáte do tejto kategórie, môžete porušovať zákony alebo iné právne predpisy platné v krajine, v ktorej sa zdržujete alebo z ktorej sa pripájate a mali by ste predmetné sekcie okamžite opustiť. Pred ich sprístupnením budete vyzvaný, aby ste potvrdili svoj vek.

3. Zakázané používanie

Súhlasíte s tým, že nebudete používať Internetové Stránky, potom obzvlášť akékoľvek materiály či služby, ktoré môžete ich používaním získať, spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis.

4. Zrieknutie sa zodpovednosti za obsah

Internetové Stránky sa poskytujú „tak, ako sú“. Užívanie Internetových Stránok (vrátane sťahovania materiálov alebo odkazov na iné internetové stránky) a používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na Internetových Stránkach je na Vaše vlastné riziko. V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom týmto vyslovene vylučujeme akékoľvek prehlásenia, podmienky alebo záruky ohľadom predajnosti, uspokojivej kvality, spôsobilosti k danému účelu alebo rozumnej starostlivosti a zručnosti, ktoré by inak mohli byť zahrnuté alebo včlenené do týchto podmienok, či už na základe zákona, alebo inak.

Okrem prípadov, kedy je vyslovene stanovené inak, nevykonáme žiadne prehlásenia ani neručíme za:

 • presnosť alebo úplnosť materiálu zverejneného na Internetových Stránkach;
 • dostupnosť Internetových Stránok alebo ich prevádzkovanie bez porúch alebo prerušenia;
 • kompatibilitu Internetových Stránok s Vaším počítačovým systémom a softwarom;
 • to, že Internetové Stránky nie sú infikované vírom.

5. Vylúčenie a obmedzenie našej zodpovednosti

V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu, predovšetkým vtedy no nie výlučne, za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, stratu, náklady alebo výdavky žiadneho druhu (vrátane nákladov na právne zastúpenie, náklady na znalcov alebo iné náklady), ktoré môžu vzniknúť, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom k Internetovým Stránkam alebo s ich použitím alebo v súvislosti s ich obsahom alebo údajmi na nich zverejnenými.

Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľmi Internetových Stránok, nami alebo spôsobené technickým vybavením či softvérovou aplikáciou spojenou s Internetovými Stránkami alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracúvaní dát, vkladaných na Internetové Stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o použitie Internetových Stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich zverejnenom.

6. Duševné vlastníctvo

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu Internetových Stránok (predovšetkým potom najmä vo vzťahu k ochranným známkam, obrázkom a logám) buď vlastníme, alebo používame na základe licencie a sú nám vyhradené. Nezískavate žiadne práva k obsahu Internetových Stránok okrem obmedzeného práva na ich používanie v súlade s podmienkami.

7. Používanie týchto Internetových stránok

Internetové Stránky môžete používať v súlade s podmienkami a môžete ich vytlačiť alebo z nich sťahovať informácie pre Vaše osobné, nekomerčné použitie.

Nie ste oprávnení:

 • prepájať Internetové Stránky akýmkoľvek spôsobom so žiadnou inou internetovou stránkou ani vyberať do rámčeka žiadnu ich časť bez nášho predchádzajúceho súhlasu;
 • neoprávnene vniknúť do Internetových Stránok, používať Internetové Stránky  na šírenie počítačových vírov alebo ich používať na protiprávne účely; ani
 • skresľovať, či upravovať obsah, ktorý kopírujete z Internetových Stránok, ani používať tento obsah bez zverejnenia informácie o autorskom práve či iných majetkových právach, ktoré používame v súvislosti s týmto obsahom, a to rovnakým spôsobom a formou, ako sa používajú na Internetových Stránkach.

 

V prípade porušenia podmienok Vám môžeme dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup k Internetovým Stránkam a súčasne nesiete zodpovednosť za všetku škodu, ktorá nám v tejto súvislosti vznikne.

8. Hyperlinky

Odkazy na iné internetové stránky sú poskytnuté pre Vašu potrebu. Nepodporujeme, ani neschvaľujeme takto odkazované internetové stránky, ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nemonitorujeme. Ich používanie, prehliadanie a sťahovanie je tak na Vaše vlastné riziko a nenesieme zaň žiadnu zodpovednosť.

9. Zmeny

Môžeme dopĺňať, upravovať, aktualizovať alebo ukončiť prevádzkovanie Internetových Stránok alebo akéhokoľvek obsahu, ktorý je na nich zverejnený, bez predchádzajúceho upozornenia. Súčasne môžeme priebežne meniť tieto podmienky.

Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne zoznamovať a pokiaľ nesúhlasíte s ich aktuálnym znením, okamžite, prosím, Internetové Stránky opustite.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Všeobecné informácie, zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Rešpektujeme Vaše právo na ochranu súkromia. Naše webové stránky môžete za normálnych okolností navštevovať bez udávania akýchkoľvek osobných údajov s výnimkou oznámenia Vášho veku a krajiny, z ktorej pristupujete. Tieto údaje sú dôležité pre dodržanie ustanovení slovenských právnych predpisov, nakoľko na týchto stránkach sú propagované alkoholické nápoje. Spracovávať budeme aj Vašu IP adresu.

Vaše osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo nám poskytujete na účely nadviazania kontaktu s Vami a spracovania Vašej požiadavky. V závislosti od obsahu Vášho dotazu alebo požiadavky, môžu byť právnym základom spracúvania týchto osobných údajov opatrenia vykonané na Vašu žiadosť pred prípadným uzavretím zmluvy alebo oprávnený záujem spoločnosti spočívajúci najmä v zabezpečení možnosti reagovať na Váš podnet.

V niektorých prípadoch Vás však môžeme požiadať o poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel, napríklad preto, aby ste sa mohli na našej stránke registrovať a vytvoriť si užívateľské konto.

Za týmto účelom sa prosím oboznámte s nižšie uvedenými informáciami a súhlasom so spracovaním osobných údajov, ak si prajete, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje za podmienok tu uvedených.

10.2. Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára, prípadne prihlásením sa prostredníctvom aplikácie Facebook súhlasíte:

 • a) s tým, aby tieto nižšie uvedené údaje spracovávala naša spoločnosť ako prevádzkovateľ, t.j. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO 31 648 479;
 • b) a to v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa vrátane ulice, popisné číslo, orientačné číslo, PSČ, štát, telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia, užívateľské meno, heslo a IP adresa;
 • c) za účelom registrácie zákazníka na našich stránkach;
 • d) po dobu 3 rokov, ak svoj súhlas neodvoláte skôr. Po uplynutí tejto doby môže Spoločnosť spracovávať Vaše osobné údaje po dobu trvania oprávneného záujmu Spoločnosti a to najdlhšie po dobu trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku spojeného s Vašou registráciou na našich stránkach a súvisiacich nákupoch.

 

Návštevou webových stránok, používaním aplikácií a sociálnych sietí Spoločnosti súhlasíte, aby naša spoločnosť automatizovane spracovávala Vaše osobné údaje, a to profilovaním, a to za týchto podmienok:

 • a) spôsob získania osobných údajov: Spoločnosť bude ukladať informácie o vašej aktivite na našich webových stránkach, aplikáciách a sociálnych sieťach,
 • b) vaše osobné údaje bude spracovávať Spoločnosť ako správca,
 • c) za účelom prispôsobenia marketingu priamo vám na mieru, a to len v prípade, že máme oprávnený záujem k marketingu alebo Váš výslovný súhlas k marketingu,
 • d) spracované budú iba nasledujúce údaje: IP adresa
 • e) po dobu 3 rokov, pokiaľ neodvoláte svoj súhlas skôr, kedy je súhlas možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom vymazania cookies vo vašom prehliadači, resetovania identifikátoru na vašom mobilnom zariadení alebo úpravou nastavení vášho profilu na sociálnych sieťach. Po uplynutí tohto obdobia môže Spoločnosť spracovávať osobné údaje iba po dobu trvania oprávneného záujmu Spoločnosti, a to najdlhšie po dobu, v rámci ktorej sme povinní preukázať splnenie povinností podľa právnych predpisov,
 • f) proti profilovaniu na základe oprávneného záujmu Spoločnosti môžete kedykoľvek vzniesť námietku, na základe ktorej dôjde k obmedzeniu spracovania, pokým nebude overené, či záujmy prevažujú a v prípade prevahy vašich záujmov, bude profilovanie okamžite ukončené, a to vždy iba za predpokladu, že nám udelíte výslovný súhlas k profilovaniu.

 

Návštevou webových stránok, aplikácií a sociálnych sietí Spoločnosti súhlasíte, aby sme vám zobrazovali marketingové zdelenia, a to za týchto podmienok:

 • a) spôsob získania osobných údajov: budeme ukladať informácie o vašej aktivite na našich webových stránkach, aplikáciách a sociálnych sieťach
 • b) vaše osobné údaje budeme spracovávať ako správca
 • c) za účelom udržania vzájomného kontaktu a možnosti vás informovať o novinkách, výrobkoch či súťažiach Spoločnosti,
 • d) spracované budú len nasledujúce osobné údaje: IP adresa
 • e) po dobu 3 rokov, pokiaľ neodvoláte svoj súhlas skôr, kedy je súhlas možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom vymazania cookies vo vašom prehliadači, resetovania identifikátoru na vašom mobilnom zariadení alebo úpravou nastavení vášho profilu na sociálnych sieťach. Po uplynutí tohto obdobia môže Spoločnosť spracovávať osobné údaje iba po dobu trvania oprávneného záujmu Spoločnosti, a to najdlhšie po dobu, v rámci ktorej sme povinní preukázať splnenie povinností podľa právnych predpisov,
 • f) proti priamemu marketingu môžete kedykoľvek vzniesť námietku. Po vznesení námietky dôjde k ukončeniu priameho marketingu. Z technických dôvodov sa Vám môžu reklamy ešte nejaký čas zobrazovat, za čo sa vopred ospravedlňujeme,

 

Spoločnosť sa zaväzuje, že bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR.

Už udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať po odkliknutí príslušného políčka vo Vašom užívateľskom konte alebo emailom adresovaným na adresu personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

10.3 Spracovanie Vašich osobných údajov na základe iného právneho titulu ako súhlasu:

V prípade, že na našich stránkach nakúpite ako neregistrovaný užívateľ, Spoločnosť bude spracovávať Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa (ulica, popisné číslo, orientačné číslo, mesto, PSČ, štát), telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia) a to za účelom realizácie zmluvy a dodania objednaného tovaru. Po realizácií kúpnej zmluvy spracováva Spoločnosť Vaše osobné údaje pre svoj oprávnený záujem po dobu trvania akejkoľvek premlčacej lehoty súvisiacej s uzavretou kúpnou zmluvou.

Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem tých, ktorí sa priamo podieľajú na spracované objednávky (dopravcovia, prevádzkovatelia a pod.). Týmto osobám budú osobné údaje poskytované v nevyhnutnom rozsahu.

10.4. Poskytnutie informácii v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

Ako subjekt údajov – fyzická osoba – máte v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov č. 18/2018 Z v platnom znení voči našej Spoločnosti v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov nasledujúce práva:

 • a) právo na informácie o spracovaní osobných údajov;
 • b) právo na opravu či doplnenie nepresných osobných údajov bez zbytočného odkladu
 • c) pokiaľ Spoločnosť spracováva, alebo sa domnievate, že Spoločnosť vykonáva spracovávanie osobných údajov v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo pri splnení zákonných podmienok od Spoločnosti:
  • i. požadovať vysvetlenie;
  • i. požadovať, aby Spoločnosť neodkladne odstránila takto vzniknutý stav, predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to nie je v rozpore s inými právnymi predpismi
  • iii. žiadať o primerané zadosťučinenie v súlade s platnými zákonnými predpismi, pokiaľ boli dotknuté moje osobné práva a
  • iv. požadovať s súlade so zákonnými predpismi náhradu škody, pokiaľ Vám bola Spoločnosťou škoda spôsobená

 

Spoločnosť Vás informuje, že od 25.5.2018 máte za podmienok stanovených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), voči Spoločnosti:

 • a) právo na vymazanie svojich osobných údajov;
 • b) právo na prístup k svojim osobným údajom;
 • c) právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov v prípade, že:
  • i. popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu, potrebnú k tomu, aby Spoločnosť mohla presnosť údajov overiť
  • ii. spracovanie je protiprávne a odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate miesto toho obmedzenie ich používania
  • iii. Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
  • iv. vzniesli ste námietku proti spracovaniu podľa odst. 15, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dvody Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi
 • d) právo na prenositeľnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
 • e) právo poznať povahu automatizovaného spracovania osobných údajov v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, pokiaľ sú na základe tohto spracovania vykonávané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práv a právom chránených záujmov kupujúceho
 • f) právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (viď vyššie), vrátane profilovania, ktoré má pre kupujúceho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka, pokiaľ sa toto rozhodnutie netýka plnenia zmluvy medzi Vami a Spoločnosťou;
 • g) právo byť informovaný, pokiaľ je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody kupujúceho. Takéto porušenie je predávajúci povinný kupujúcemu bez zbytočného odkladu oznámiť.

 

Spoločnosť Vás informuje o v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“).

Spoločnosť Vás informuje, že za podmienok stanovených v Nariadení, máte voči Spoločnosti:

 • a) právo na výmaz svojich Osobných údajov;
 • b) právona prístupku svojim Osobným údajom;
 • c) právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie Vašich Osobných údajov v prípade, že:
  • i. popierate presnosť Osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Spoločnosť mohla presnosť osobných údajov overiť;
  • ii. spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz Osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
  • iii. Spoločnosť už Osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • iv. Ste vzniesli námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
 • d) právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
 • e) právo poznať povahu automatizovaného spracovania Osobných údajov v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania vykonávané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do Vašich práv a právom chránených záujmov;
 • f) právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (viď vyššie), vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka, ak sa toto rozhodnutie netýka plnenia Zmluvy medzi Vami a Spoločnosťou;
 • g) právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko Vaše práva a slobody. Takéto porušenie je Spoločnosť povinná Vám bez zbytočného odkladu oznámiť.

 

Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti, námietku proti profilovaniu a voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Taktiež máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Za účelom uplatnenia svojich práv môžete kontaktovať Spoločnosť písomne na adrese jej sídla alebo na emailovej adrese personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

10.5. Vaše žiadosti v súvislosti s právom na prístup

V prípade, ak chcete uplatniť Vaše právo na prístup , môžete tak urobiť žiadosťou adresovanou na sídlo našej spoločnosti alebo emailom na adresu personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Spoločnosť Vám na vyžiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracováva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak o informácie požiadate elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, ak nepožiadate o iný spôsob. Pri spracovávaní žiadosti sme povinní preveriť Vašu totožnosť.

Vaše žiadosti budú spracované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch (pri zohľadnení najmä množstva žiadostí a ich komplexnosti) môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takom prípade Vás o predĺžení lehoty a jeho pôvodoch budeme informovať. Informácie zásadne poskytujeme bezplatne. Ak by Vaše žiadosti boli zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúca sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

10.6. Spracovávanie osobných údajov osôb, ktoré nedovŕšili minimálny vek

Internetové Stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili minimálny vek podľa čl. 2 vyššie. Naším zámerom nie je teda spracovávať osobné údaje žiadnych osôb, ktoré ešte tohto minimálneho veku nedosiahli. Preto ako náhle zistíme, že nám boli poskytnuté osobné údaje akejkoľvek osoby pred dosiahnutím minimálneho veku, tieto údaje odstránime.

10.7. Využitie osobných údajov pre marketingové účely tretích strán

Za žiadnych okolností nebudeme predávať, prevádzať ani poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely.

10.8. Súbory „cookies“

Na týchto stránkach používame súbory cookies na to, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory cookie, bežne nazývané „cookies“ (čiže doslova koláčiky), sú malé textové dokumenty, ktoré stránka vo vašom počítači vytvorí, keď na ňu vstúpite.

Tieto Internetové stránky používajú jednako tzv. "Session cookies", tak aj tzv. "Persistent cookies". Session cookies umožňujú listovať jednotlivými záložkami našich stránok a pamätajú si akúkoľvek informáciu, ktorú tu zadáte. Session cookie sa automaticky zmaže v okamihu, keď prehliadač zatvoríte, alebo krátko potom. Persistent cookies umožňujú týmto internetovým stránkam pamätať si Vaše preferencie a nastavenia pre Vašu ďalšiu návštevu a vďaka nim sa napr. nemusíte neustále prihlasovať. Persistent cookies po určitom nastavenom čase automaticky vyprší.

Tieto Internetové stránky používajú cookies, ktoré:

 • Zlepšujú výkon Internetových stránok tým, že zbierajú informácie o spôsobe, akým je návštevníci používajú (napr. ktoré záložky sú najviac navštevované).
 • Zvyšujú funkčnosť Internetových stránok a približujú ich Vám tým, že nám umožňujú si pamätať Vaše predchádzajúce voľby. Tieto informácie však nie sú používané k Vašej identifikácii ani na zapamätanie si toho, kde ste na internete boli.
 • Umožňujú niektorým nástrojom pracovať, poskytujú opatrenia proti spamu a tiež prístup k vekovo obmedzenému obsahu; a umožňujú niektorým našim dodávateľom poskytovať služby, ktoré vo vzťahu k Internetovým stránkam poskytujú v našom zastúpení.

 

Cookies nie sú vírusy. Sú to textové súbory, ktoré neobsahujú žiaden program a tým pádom sa nedajú ani spustiť ako program. Súbor cookie sa nedokáže sám kopírovať ani rozosielať po internetovej sieti, váš prehliadač ho však pri každej návšteve odosiela stránke, ku ktorej patrí. Stránka tak dokáže zobraziť Vaše nastavenia.

Pomocou súborov "cookies" dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka týchto Internetových stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám. "Cookies" nám pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárnej či problémovej časti Internetových stránok, nie je ale možné spojiť to s konkrétnym užívateľom. Súbory "cookies" ďalej využívame aj na účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme ich prostredníctvom eliminovali nutnosť zadávanie identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na Internetové stránky. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia Internetových stránok podľa Vašich potrieb, teda napr. pre to, aby sa Vám Internetové stránky naďalej zobrazovali vo vami zvolenom jazyku alebo v určitej grafickej úprave.

Tieto stránky si môžete samozrejme prezerať aj bez súborov cookie, je však možné, že niektoré funkcie budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu však môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory cookie, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie získate pomocou „pomocníka“ vášho prehliadača.

Používaním týchto Internetových stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov "cookies" vyššie uvedeným spôsobom.

11. Rozhodné právo a výklad

Ak sa niektoré z ustanovení podmienok stane neplatným, nezákonným alebo inak nevymáhateľným, prípadne ak bude zrušené, neovplyvní to platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť ich zvyšných ustanovení.

Podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Českej republiky. Akékoľvek spory vyplývajúce z podmienok a týkajúce sa ich bude riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 25.5. 2018
Asahi CE & Europe Services s.r.o.